English 
     
   师资队伍
名师介绍
学院师资       
名誉教授
国际顾问
讲座教授
客座教授
   热点信息
专业介绍
联系我们
学生工作办公室简介
招生问答
纳米科学技术学院2012年招生宣传片
语言中心主任致辞
我院近期科研成果被国际学术媒体报道
培养方案
李青
副教授


学历及学术经历:

19999-20037月,北京大学物理学院,理学学士

20039-20097月,中科院物理所,理学博士;

200510-20093月,东京大学, 特别研究员

201010-20134美国橡树岭国家实验室, 博士后研究员

2014年4月至今,苏州大学特聘教授 

 

研究方向:

1)有机分子在固体表面的自组装及在位反应:通过系统地研究有机分子在固体表面的自组装结构以及针尖诱导的在位表面反应,揭示分子自组装的动态过程,认识分子间弱相互作用的加合性、协同性和方向性,阐明分子聚集体中的电子输运特性。

2)石墨烯及类石墨烯物质:利用扫描隧道显微镜,密度泛函计算和输运测量研究石墨烯及类石墨烯物质的能带结构,以优化石墨烯结构物质在电子器件中的应用。

3)强关联电子体系化合物:利用扫描扫描隧道显微镜和密度泛函计算研究强关联电子体系化合物的物理性质,比如高温超导,金属-绝缘体转变等。

 

主要成果和技术贡献:

      长期利用扫描隧道显微镜从事表面和界面物理的研究,尤其在表面有机分子自组装,石墨烯及强关联电子体系等方面做了大量研究工作。深入研究了贵金属表面碳-氢键活化及其选择性的机理;首次给出了金属表面态对近藤效应贡献的直接证据;第一次给出了并系统研究了弱CH-Pi氢键在表面自组装中的作用;发现了一种新型的石墨烯中的氮掺杂,并给出了其在分子检测中的应用。发现并证明了在5d电子过渡金属氧化物中的Slater 转变等。

 

代表性论文:

1, Yang, B., Lin, H. P., Miao, K. J., Zhu, Z., Liang, L. B., Sun, K. W., Zhang, H. M., Fan, J., Meunier, V., Li, Y. Y., Li, Q.*, Chi, L. F.*, Angew. Chem. Int. Ed. 55, 9881 (2016).

 

2, Li, Q., Yang, B., Lin, H. P., Aghdassi, N., Miao, K. J., Zhang, J. J., Zhang, H. M., Li, Y. Y., Duhm, S., Fan, J.*, Chi, L. F.*, J. Am. Chem. Soc. 138, 2809 (2016).

 

3, Yang, B., Bjork, J., Lin, H. P., Zhang, X. Q., Zhang, H. M., Li, Y. Y., Fan, J., Li, Q.*, Chi, L. F.*, J. Am. Chem. Soc. 137, 4904 (2015).

 

4, Li, Q., Lin, W. Z. Yan, J. Q. Chen, X. Gianfrancesco, A. G., Singh, D. J., Mandrus, D., Kalinin, S. V.*, Pan, M. H.*, Nat. Commun. 5, 5358 (2014).

 

5, Lv, R. T., Chen, G. G., Li, Q. (contribute equally), McCreary, A., Botello-Mendez, A., Morozov, S. V., Liang, L. B., Declerck, X., Perea-Lopez, N., Culleni, D. A., Feng, S. M., Elias, A. L., Cruz-Silva, R., Fujisawa, K., Endo, M., Kang, F. Y., Charlier, J. C., Meunier, V., Pan, M. H., Harutyunyan, A. R., Novoselov, K. S., Terrones, M.*, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 14527 (2015).上一篇:王璐
副教授

下一篇:程亮
副教授

Copyright © 2012 苏州大学纳米科学技术学院 All Rights Reserved.
地址:苏州工业园区仁爱路199号910楼  邮编:215123
您是第位访问者