English 
     
   人才培养
本科生教育      
研究生教育
实验室安全
   热点信息
专业介绍
联系我们
学生工作办公室简介
招生问答
纳米科学技术学院2012年招生宣传片
语言中心主任致辞
培养方案
我院近期科研成果被国际学术媒体报道
常用危险化学品储存禁忌物配存表
发布时间:2016-11-24 11:00:13 点击:

危险品的贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。根据危险品的性能分区、分类、分库储存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存.

化学危险品分类

 

           小类

 

小类   

 

化学危险品分类

爆炸性物品

氧化剂

压缩气体和液化气体

自然物品

遇水燃烧物品

易燃液体

易燃固体

毒害性物品

腐蚀性物品

放射性物品

酸性

碱性

点火器材

起爆器材

爆炸及爆炸性药品

其他爆炸品

一级无机

一级有机

二级无机

二级有机

剧毒

易燃

助燃

不燃

一级

二级

一级

二级

一级

二级

一级

二级

剧毒无机

剧毒有机

有毒无机

有毒有机

无机

有机

无机

有机

爆炸性物品

点火器材

起爆器材

爆炸及爆炸性药品

其他爆炸品

 

×

×

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氧化剂

一级无机

一级有机

二级无机

二级有机

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

×

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

压缩气体和液化气体

剧毒(液氨和液氯有抵触)

易燃

助燃

不燃

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然物品

一级

二级

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遇水燃烧物品

一级

二级

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

易燃液体

一级

二级

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

易燃固体

一级

二级

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒害性物品

剧毒无机

剧毒有机

有毒无机

有毒有机

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腐蚀性物品

酸性

无机

有机

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

碱性

无机

有机

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

放射性物品

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

说明:“○”符号表示可以混存;

    “×”符号表示不可以混存;

    “分”指应按化学危险晶的分类进行分区分类贮存。如果物品不多或仓位不够时,因其性能并不互相抵触,也可以混存;

    “消”指两种物品性能并不互相抵触,但消防施救方法不同,条件许可时最好分存;

    ①说明过氧化钠等氧化物不宜和无机氧化剂混存。

    ②说明具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类,不宜和其他无机氧化剂混存。

    凡混存物品,货垛与货垛之间,必须留有1 m以上的距离,并要求包装容器完整,不使两种物品发生接触。上一篇:化学品存储与管理要点
下一篇:公共平台管理条例

Copyright © 2012 苏州大学纳米科学技术学院 All Rights Reserved.
地址:苏州工业园区仁爱路199号910楼  邮编:215123
您是第位访问者